ROEFKE SIL FAN'E ÂLDE LEANE

Over mij
Stamboeknummer: 2566262
Ras / Variëteit: Stabijhoun
Geslacht: Teef
Geboortedatum: 24-06-2005
Kleur: ZWART EN WIT
Mijn Ouders
Naam vader: US MALLE PEER FAN IT DRENTSE HIEM
Stamboeknummer vader: 2253782
Ras / Variëteit vader: Stabijhoun
Naam moeder: MAANTJE SIETSKE FAN'E ÂLDE LEANE
Stamboeknummer moeder: 2372361
Ras / Variëteit moeder: Stabijhoun
Loading...