AAFKE FAN È GRÛN DOLLERS

Over mij
Stamboeknummer: 2900045
Ras / Variëteit: Stabijhoun
Geslacht: Teef
Geboortedatum: 10-10-2012
Kleur: ZWART EN WIT
Mijn Ouders
Naam vader: BARTELT BOICA FAN DE MOAIE HÔVINGEN
Stamboeknummer vader: 2757244
Ras / Variëteit vader: Stabijhoun
Naam moeder: GOAITSKE ROEFKE FAN'E ÂLDE LEANE
Stamboeknummer moeder: 2782448
Ras / Variëteit moeder: Stabijhoun
Loading...